Настоящата Политика определя условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват от „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД , могат да упражняват правата си съгласно законодателството за защита на личните данни.

ЧАСТ 1: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД обработва, съхранява и защитава лични данни, събрани при изпълнение на дейността му, прозрачно, законосъобразно и съобразно целите, за които данните са събрани.

    1.2. Настоящата политика се прилага и по отношение на начина, по който Служителите на Дружеството обработват лични данни за целите на разпространение на услугите за почистване, изпълнение на задълженията по договори и уреждане на претенции по договори за почистване, като част от трудовите си задължения. Служителите са длъжни да спазват следните принципи при обработка на лични данни:

    1.2.1 Личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно.

    1.2.2 Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели или цели със сходен характер и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

    1.2.3 Личните данни, които се събират и обработват при управлението на човешките ресурси, са съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.

    1.2.4. Личните данни са точни и при необходимост се актуализират.

1.2.5 Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или несъответстват на целите, за които се обработват.

1.2.6 Личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват.(срока на поръчката)

1.3. Служителите, които обработват лични данни преминават първоначално и периодични обучения за поверителност и се запознават с приложимото законодателство.

1.4. Всички лични данни и друга информация, чрез която физическото лице може да бъде идентифицирано, се събират и обработват, само ако се изисква и до степента, необходима за изпълнение на служебните задължения на Служителя, при условие че тези дейности се извършват в рамките на правомощията, предоставени на Служителя и в съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни.

ЧАСТ 2: ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Изброените по-долу дефиниции имат следното значение:

Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използване на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентифи-катор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Обработване” – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване или унищожаване;

ЧАСТ 3: ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Субектите на лични данни имат следните права относно техните лични данни:

 1. Право на достъп;

 1. Право на коригиране;

 2. Право на преносимост на данните;

 1. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);

 1. Право да се иска ограничаване на обработването;

 1. Право на възражение срещу обработването на лични данни;

 1. Право на субекта на лични данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Право на достъп

2.1.При поискване „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД предоставя на субект на лични данни следната информация:

 2.1.1 потвърждение дали „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД обработва лични данни на лицето или не;

2.1.2 копие от личните данни на лицето, които се обработват от „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД, в случай, че това не накърнява чужди права и законни интереси и

 2.1.3 обяснение относно обработваните данни.

2.2. Обяснението по чл. 2.1.3 включва следната информация относно обработваните от „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД лични данни:

 2.2.1 целите на обработването;

 2.2.2 съответните категории лични данни;

 2.2.3 получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни

 2.2.4 когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни,(срока на заявката) а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;

 2.2.5 съществуването на право да се изиска коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;

 2.2.6 правото на жалба до надзорен орган;

2.2.7 когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;

2.2.8 съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, и информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните;

2.3. Обяснението относно обработваните данни включва информацията, която „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД предоставя на субектите на данни посредством уведомление за поверителност.

3.1. При искане от субекта на лични данни „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД може да предостави копие от личните данни, които са в процес на обработване.

3.2. При предоставяне на копие от лични данни „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД не може да разкрива следните категории данни:

3.2.1 лични данни на трети лица, освен ако същите не са изразили изричното си съгласие за това;

3.2.2 данни, които представляват търговска тайна, интелектуална собственост или конфиденциална информация;

3.2.3 друга информация, която е защитена съгласно приложимото законодателство.

3.3. Предоставянето на достъп на субекти на лични данни не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на трети лица или да доведе до нарушаване на нормативно задължение на „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД

4.1. Когато исканията за достъп са явно неоснователни или прекомерни, особено поради своята повторяемост, „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД може да начисли разумна такса въз основа на административните разходи за предоставяне на информацията.

4.2. „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД преценява за всеки отделен случай дали дадено искане е явно неоснователно или прекомерно.

4.3 В случай, че искането за достъп до лични данни е явно неоснователно, „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД може да откаже достъп, като аргументира отказа си и информира субекта­ на данни за правото му да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни.

Право на коригиране

5.1. Субекти на данни могат да поискат личните им данни, обработвани от „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД да бъдат коригирани, в случай че последните са неточни или непълни.

5.2. При удовлетворено искане за коригиране на лични данни, „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД уведомява другите получатели, на които са били разкрити данните (например държавни органи, доставчици на услуги), така че те да могат да отразяват измененията.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

6.1. При поискване „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД е длъжна да изтрие лични данни, ако е налице някое от следните основания:

 6.1.1 личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани за срока на поръчката или обработвани по друг начин;

 6.1.2 субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;

 6.1.3 субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

6.1.4 субектът на данните възразява срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг.

6.1.5 личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

  6.1.6 данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение на „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД

    6.1.7 личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца по смисъла на член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

6.2 „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД не е задължена да изтрие личните данни, доколкото обработването е необходимо:

6.2.1за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

6.2.2 за спазване на правно задължение на „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД, което изисква обработване;

6.2.3 по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679;

6.2.4 за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;

6.2.5 за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

7.1. Субектът на данните има право да изиска ограничаване на обработването, когато е налице някое от следните основания:

 7.1.1 точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

7.1.2 обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

 7.1.3 администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

 7.1.4 субектът на данните е възразил срещу обработването на основание легитимния интерес на „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД и тече проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

7.2. „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД може да обработва лични данни, чието обработване е ограничено, само за следните цели:

 1. за съхранение на данните

 1. със съгласието на субекта на данните;

 1. за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

 1. за защита на правата на друго физическо лице; или

 1. поради важни основания от обществен интерес.

7.3. Когато субект на данните е поискал ограничаване на обработването и е налице някое от основанията по чл. 7.1. по-горе, „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

Право на преносимост на данните

8.1. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

8.2. При поискване, тези данни могат да бъдат прехвърлени на друг администратор, посочен от субекта на лични данни, когато това е технически осъществимо.

8.3. Субектът на личните данни може да упражни правото на преносимост в следните случаи:

8.3.1 обработването е основано на съгласието на субекта на личните данни;

8.3.2 обработването е основано на договорно задължение;

8.3.3 обработването се извършва по автоматизиран начин.

8.4. Правото на преносимост не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

Право на възражение

9.1. Субектът на данните има право да възрази срещу обработване на негови лични данни от „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД, ако данните се обработват на едно от следните основания:

9.1.1 обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

9.1.2 обработването е необходимо за цели, свързани с легитимните интереси на „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД или на трета страна;

9.1.3 обработването на данни включва профилиране.

9.2. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Право на възражение срещу лични данни за целите на директния маркетинг

10.1. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни за тази цел, включително по отношение на профилиране, свързано с директния маркетинг.

10.2. Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

Право на човешка намеса при автоматизирано вземане на решения

11.1. В случаите, когато „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД взима автоматизирани индивидуални решения, включващи или изключващи профилиране, които пораждат правни последствия за физически лица или ги засягат в значителна степен по подобен начин, тези лица могат да поискат преразглеждане на решението с човешка намеса, както и да изразят гледната си точка.

11.2. Лев Инс предоставя на физическите лица-обект на автоматизирано вземане на решения, съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за лицето.

ЧАСТ 4: РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

12.1. Субектите на лични данни могат да упражнят правата съгласно тези Правила като подадат искане на упражняване на съответното право.

12.2. Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:

1. По електронен път на следния имейл адрес fpkeood@abv.bg ;

2. На място в офис на „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД;

3. По пощата на адреса на Централно управление на „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД: гр.София, ул. „Оборище” 21.

12.3. Искането за упражняване на права на лични данни следва да съдържа следната информация:

1. Идентификация на лицето – име и телефонен номер/клиентски номер;

2. Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;

3. Искане – описание на искането.

13.1 „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата на субектите, в срок от един месец от получаване на искането.

13.2. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

13.3. „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД не е задължена да отговори на искане в случай, че не е в състояние да идентифицира субекта на данните.

13.4. „ФАБРИКА ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ“ ЕООД може да поиска предоставяне на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.

13.5. Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Новини

Намаление

27.07.2019

Уважаеми клиенти,

във връзка с повишения интерес към услугата

обработка на китеници, халища, губери и одеала

от 01.08.2019 предстои намаление в цената.

За АБОНАТИ – 4,50 лв/кг

За НОВИ КЛИЕНТИ – 5,50 лв/кг

За НОВИ клиенти

24.06.2019

От 01.07.2019, цената за обработка на килими за нови клиенти ще е 4,25 лв/м2

Уважаеми Клиенти

15.06.2019

Уважаеми Клиенти,

във връзка с повишаване на цените на горивата, електроенергията и консумативите с които работим, сме принудени да коригираме цените за обработка на килими от 01.07.2019 г.
Моля нашите абонати да се възползват от услугите ни за които запазваме преференциалното ценообразуване през определените месеци на годината.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ДОВЕРИЕТО !!!

Отзиви

Comments (85)

 1. Анжело

  Ползвам за трета година услугата пране на килими. Впечатлен съм от доброто обслужване и професионалнано свършената работа. Надявам се да запазят качеството, защото само това е гаранция за още много доволни клиенти!

 2. Мария

  Отново много доволна.За поредна година.Изключително съм впечатлена от младите момчета, които взимат и връщат килимите- културни,любезни и внимателни.☺

 3. Радо

  Силно впечатлен! Като цяло съм безкрайно взискателен към услугите, които ползвам и отношението, което получавам, но от Чистача надминаха очакванията ми в пъти 🙂 Отлично отношение както по телефон, така и на място, а цената, която платих за взимане, пране и връщане на килима – 9лв.
  Препоръчвам на всички и със сигурност спечелихте клиент и още много други, на които ще споделя отличните си впечатления!

 4. Р.Иванова

  Към мнението на Емил Николов:
  Тази година първоначално направих заявка по телефона, питаха ме за клиентски номер, записаха си, остана да потвърдя деня, но НИКОЙ НЕ СПОМЕНА ЗА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ЕТИКЕТА!
  След това се чухме за фиксиране на деня – ПАК НИКОЙ НИЩО НЕ СПОМЕНА…
  При обаждането за доставката на килима ме изненадаха с цената – досега 2-3 пъти ме бяха таксували по-малко…
  Проверих на сайта – наистина в Общите условия има текст за етикета.
  Но е подвеждащ – ако грижата е за клиента, озаглавете рубриките си
  „Пране на килими за абонати – с наличен върху килима етикет“,
  защото фактически абонати са всички, които досега са ви ползвали услугите и имат клиентски номер.

 5. Емил Николов

  Здравейте!
  Имам прекрасни впечатления от работата на фирмата при използването на техните услуги миналата година. Тази година се заформи казус. Оказа се, че не трябвало да се маха етикета им от килима иначе те таксуват като нов клиент. Това изискване не е описано никъде. Очаквам решение на казуса.

  • АДМИНИСТРАТОР

   Г-н Николов, благодарни сме, че оценявате усилията на нашия екип да потдържаме Високо качество на услугите предлагани от нас.
   Казус НЯМА !
   Моля, прочетете внимателно общодостъпната информация в секция ЦЕНИ. Там прилежно сме описали ценообразуването на услугата (ПРАНЕ НА КИЛИМИ).
   МОЛИМ, ВСИЧКИ НАШИ АБОНАТИ ДА НЕ СВАЛЯТ ПОСТАВЕНИТЕ ОТ НАС ОБОЗНАЧИТЕЛНИ ЕТИКЕТИ НА ГЪРБА НА ВАШИТЕ КИЛИМИ ЗА ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ ОТСТЪПКИ.

 6. Елена Гълъбова

  Килимът ми е като нов. Цветовете отново са свежи и мирише приятно. Искам да изразя благодарност и за обслужването, както на дамата, която прие поръчката ми по телефона, така и на момчето, което донесе килима – г-н Шаренков. Клиентският ми номер е 43687.

 7. Наташа Игнатова

  Ваш редовен клиент съм.Благодаря за коректната и добре свършена работа! Бъдете живи и здрави!
  Намерих Ви чрез Интернет,но винаги намирам повод да популяризирам сред приятели професионалното
  почистване и възможностите на фабриката.

 8. Мая Иванова

  Доволна съм от прането на килими. Препоръчвам.

 9. Администратор

  Госпожо Ангелова, БЛАГОДАРИМ, че оценявате високо нашата екипна работа.
  Молим Вас и всички наши АБОНАТИ,
  НЕ СЪХРАНЯВАЙТЕ обработените килими в транспортното фолио !!!
  Има вероятност от разликите в температурата при транспортирането да се получи конденз.
  ……………… резултата е поразителен.

 10. Ангелова

  По препоръка на моята свекърва използвам услугите ви от няколко години поне по 2 пъти годишно. Възхитена съм от резултатите, които постигате всеки път с килимите ми – имам малко дете, което оставя петна от какво ли не по тях. Всеки път получавам чисти и добре опаковани килими. Изключително ми е удобно, когато се затопли времето и ми върнете изпраните килими в опаковките да ги прибера и съхраня така добре защитени докато отминат горещите месеци. А реша ли да ги сложа отново все още миришат чудесно и са безупречно чисти. Благодаря ви!

 11. В.Дюлгеров

  Чудесна услуга-изпълнена Професионално!!Успех-препоръчвам Ви!!!Такиви,като Вас-трябва да бъдат подкрепяни!!!Поздрави..!

 12. Vanya Petkova

  Благодаря ви за чудесно свършената работа и за чудесния и внимателен екип, който сте събрали. Имам два котака и се съмнявах .че килимите ще могат да се спасят (поне известно време) от техните косми, но съм толкова приятно изненадана. Безупречно чисти. Супер сте!
  Допълнително знам в България колко трудно е да се намерят читави и отзивчиви хора, които да си вършат старателно работата , но определено вие сте успели да намерите точно такива. Много благодарим…имате си нов постоянен клиент!

 13. Андрей Георгиев

  Изключително съм доволен от качеството на услугата. Просто няма какво повече да се желае.

 14. От много години съм ваш клиент и се радвам, че за толкова години не си променихте качеството на услугата.На много мой познати, колеги и приятели съм дала телефона Ви и съм разказвала, в какво идеално състояние ми връщате килимите. Пожелавам на целия ви екип много здраве и бъдете все така перфектни в работата си.

 15. Всеки човек иска да получи добро обслужване, точност, прецизност, коректност, лично отношение…
  Но когато получи най-доброто, онемява и дълго време се чуди какво да сподели.
  Няколко пъти изпозвах услугите на фирмата и всеки път ме изненадват все повече и повече.
  Браво!
  Препоръчвам на всеки, който има нужда от пране на килими.

  Специална благодарност на Радослав Димитров!

 16. Днес ни доставиха обратно изпраните 9 броя килими и пътеки (приблизително 31 кв.м.), които бяха готови за общо 3 работни дни! Вкъщи сме изключително доволни от услугата! Всичко е изпрано качествено, като изключение правят две петънца, за които хората по телефона казаха, че не са се справили. Но нямаше и как да са, тъй като петната бяха от асфалт. Нямам абсолютно никакви претенции за тях! Разбира се, вкъщи се справихме с петънцата, но с по-агресивна техника (разредител и силен препарат с ензими) и повечко търкане на ръка.
  Отношението е много добро! Момчетата качиха всички килими, опаковани в найлон, буквално до входната врата на жилището. Определено ще ползваме услугите на „Фабрика за пране на килими“ и в бъдеще!

 17. Много съм доволна от Вашите услуги, за пореден път съм клиент и, както винаги, резултатът е чудесен! С пожелание за успех и все повече доволни и лоялни клиенти!

 18. На Вашата Компания,от сърце благодаря за коректността и качеството!Втора поредна година съм Ваш клиент.
  Запазете качеството,отзивчивостта и точността-за да бъдем Ваши клиенти и в бъдеще.
  Пример за успешна,българска фирма.
  Успех,правете бизнес и печалби-Вие,напълно сте ги заслужили!
  С уважение:д-р Ясен Иванов,София,кв.Лозенец.

 19. Много съм доволна и благодаря. Двата ми килима са идеално изпрани. Единият е бял – имаше трудно за чистене петно, с което други не можаха да се справят при предишно чистене, сега го няма.
  Оставам ваш клиент.

 20. За първи път използвам услугите на фирмата и бях с известно притеснение. Отзивите ми помогнаха да избера точно вашата фирма. С голяма радост мога да кажа, че цялостното обслужване е на професионално ниво – от бързото аранжиране на часа, вземане на килимите от ведри служители и чудесното им изчистване. Благодаря.

 21. За пръв път използваме вашите услуги и сме възхитени! Бързо, любезно, изключително качествено обслужване от позвъняването ми за даване на поръчката, през транспортирането до крайния резултат – прекрасно почистени, освежени, ухаещи килими! Вашата фирма демонстрира истински професионализъм и ни спечели като постоянни клиенти! Много ви благодарим!

 22. Бяхте ми препоръчани от съседка, възползвах се и съм страшно доволна! Взимането и доставянето от/до дома е изключително удобство! Килимите са чисти, очевидно освежени и ухаят страхотно вече трети ден! Благодаря ви за професионализма! Продължавайте все така! А аз продължавам да ви хваля и препоръчвам на познати и приятели… 🙂

 23. Ако всички сме така изрядни като вас, страната ни ще бъде добро място за живеене. Останете такива, за да вървите напред.Всичките ми близки и приятели са уведомени за качеството на вашите услуги.

 24. ….. продължавам да се изненадвам от качеството на обслужване и коректното отношение на служителите Ви, това чудо е възможно в България!!! Успех!

 25. Имате телефон за препоръки и рекламации, а нямате телефон за ПОХВАЛИ !!! Ползвам Ви за втори път. Килимите отново са перфектно почистени. Поръчката е изпълнена в срок, приятни гласове по телефона, отзивчиви служители. Справяте се страхотно. Благодаря, че Ви има.

 26. За първи път използвам Вашите услуги и съм страшно доволна! Ще се възползвам отново и ще Ви препоръчам на приятелите си! Благодаря за бързината и чистотата!

 27. Ползвам услугите на фирмата от 2013година- почиствам скъпи килими от естествена вълна и специфични цветове. Това е най-качественото изпиране, което съм постигнала за тях. Цялостната организация, комуникация и транспорт също са на добро ниво. Оставят впечатление за модерно европейско предприятие със стил, което е много радващо. Препоръчвам услугите им на всяка прецизна домакиня. Пожелавам бъдещи успехи !

 28. Килима се наложи да перем посред зима. След изрична забележка от моя страна за естеството на замърсяването, фирмата пое ангажимент да се погрижи и действително килимът беше върнат изключително добре почистен, без следа или миризма от напоената течност, въпреки че тъканта е плътна и дебела. Благодаря за индивидуалния подход и внимание. Хубаво е, че ви има.

 29. Страхотна работа като обслужване от хората пристигащи на адрес. За разлика от две други места, при които пробвах – никой не е искал от мен да правя каквото и да било предварително по килима. Момчетата намериха адреса, взеха килима и определено качеството на изпиране е завидно и отново ще ги ползвам.

  Това казано – подаването на заявка със стандартната форма в интернет е доста тромаво нещо. Да не кажа почти невъзможно. Пусках 3 пъти (вярно по коледа и след нова година). Първия път ми се обадиха и ми казаха : „съжаляваме , натоварени сме , няма как да стане преди нова година, извиниха ми се и затвориха“. Втория път никой не ме и отрази – ни по телефон ни по емайл. Третия път се разбрахме. После се обадих да кажа за смяна на телефонния номер (личния ми телефон му умря батерията)- благодариха ми много професионално, записаха си и след 2 часа – добре че бях пред блока – момчетата знаеха само стария номер.

  Т.е. страхотна услуга като пранена килими, транспорт, и междуличностен контакт. В момента в които отстранят неефективностите, и изгладят процесите в приемането на поръчки през интернет – ще ги приема за перфектната фирма за пране на килими.

 30. Като нов клиент реших да изпробвам Вашите услуги и Ви дадох за почистване 2 килима.Изключително съм доволна от резултата,който видях и реших да Ви изпратя и останалите 4 броя.благодаря за абсолютно точното спазване на уговорката за приемане и предаване на килимите.БЛАГОДАРЯ!

 31. Искрени благодарности за страхотно свършената работа! Килимите ми са като нови! Изключително коректен и отзивчив персонал! С най-добри пожелания!

 32. Blagodarq za izkluchitelno kachestvenoto prane , aromatizirane na kilima! Pozdravleniq za korektnostta i tochnostta na uslugata. Sus sigurnost shte vi preporucham na moi blizki i priateli! Vesela Koleda i Uspeshna Nova 2015 Godina. 🙂

 33. Администратор

  Госпожо Бозукова, Вашата рекламация е основателна. Ще бъдат взети адекватни мерки. Вие ще останете наш КЛИЕНТ.

 34. Здравейте,
  За съжаление ,аз ще Ви критикувам:))
  Пера при вас за пореден път, но останах разочарована – два килима дадох вярно ,не са „първа младост“,но единият е …сякяш изпран наполовина.
  Като се изперат не ги ли поглеждат?!
  ЯВНО Ви Е НЕОБХОДИМО СТАРАТА ПОЗИЦИЯ ОТК :))

  Няма да се възползвам от повторно пране ,но ви моля за по голяма отговорност.

  НЕЛИ БОЗУКОВА

 35. Администратор

  Г-жо Тюрин, благодарим за градивната критика. Както Вие сама отбелязвате, нашата реакция е адекватна и в срок. Разчитаме да проявите разбиране, че захабени килими с предходно пране от преди 2 години трудно биха изглеждали като нови. Ще бъде извършена повторна обработка. Искрено се надяваме да останете удовлетворена.

 36. Към хората, които се колебаят дали да ползват услугите на фирмата: ДА, използвайте тази фирма, резултатите са много добри.

  С голям страх дадох за пране бял, 100% вълнен белгийски килим. Резултатът ме изненада много приятно. Килимът е светнал и въобще не си е сменил формата и размера. (Имаше коментар в такъв дух по-горе). Вече съм спокойна за поддръжката му в бъдеще. Ще ползвам отново Вашите услуги.

 37. Здравейте компания. Токущо донесоха килима и китеника. Поставих ги на местата им и ги разгледах и установих: изпрани са перфектно, изсушени са перфектно и като заключение- вашата любезност отговаря на качеството. Благодаря ви от сърце, ще ви ползвам отново и ще ви препоръчам и на други хора. Все така и напред! Успехи!

 38. За първи път ползвах услугите на тази фирма. Навреме взеха килимите, станаха готови много бързо и са изпрани прекрасно. Комуникацията и организацията им е на ниво. Професионална работа, със сигурност ще ги ползвам отново и бих ги препоръчала!

 39. За втори път ползвахме услугите на фирмата.
  Отново безупречно обслужване и блестящи килими!
  Имаше и приятна изненада бонус. Благодаря на екипа!

 40. Поздравления. За втори-трети път ползвам услугата с особено задоволство установявам, че ставате все по-добри. Успех! До следващия път.

 41. Благодаря, че Ви има! Спестихте ми време и грижа за почистване! Доволна съм и пак ще Ви потърся. Желая на екипът много здраве и успехи в дейността, която извършва.

 42. Уникални. Очарована съм от коректното отношение и прецизна работа. Горещо препоръчвам услугите на фирмата.
  Пожелавам ви успех и още хиляди клиенти.

 43. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕДОВОЛЕН!
  Първоначално отлично впечатление, точен час на взимане, обаждане след седмица за доставка на изпраните килими….и
  РАЗОПАКОВАНЕ: единият е прилично изпран, вторият (скъп хубав сравнително нов килим) в отвратително състояние, разлепена подложка, в странна форма все едно е пран на центрофуга …и от целият килим падат облаци талк…цялата стая се напълни с кълба от прах (талк), отделно по килима имаше мръсотия и косми

  • Администратор

   Неприятен случай и чудесен пример.
   МОЛЯ, всички наши абонати при закупуване на килими (особено скъпи) да изискват документ за качество и начин на употреба.
   Така ще се избегнат подобни негативни ситуации.

 44. Благодаря за прецизносттa и качеството на услугата! Със сигурност ще видите килимите ми отново 🙂

  Пожелавам ви успех.

 45. Администратор

  Г-жо Тачева, веднага изпращаме екип за установяване на Вашата рекламация. Извиняваме се за причиненото неудобство. Клиента винаги е прав!

 46. Здравейте,

  Искам да споделя, че килимът не е изпран въобще добре!
  Вярно, беше доста зацапан от децата, ама поне някой да се беше обадил и да попитал/предложил някакъв вариант за по – тежка програма или поне да каже не става!

 47. Впечатлена съм! Наистина не очаквах, че ще изперете килимите така добре! Благодаря и успешна година!

 48. Пиша с малко закъснение, но пък използвам случая да поздравя всички в тази великолепна фабрика и им пожелая една здрава, щастлива и успешна 2014 г. Благодаря Ви!

 49. Благодаря на целия ви екип за хубавите емоции,с които ни дарявате !
  Весели празници и здрава,щастлива и успешна Нова година!

 50. Браво! Браво!Браво!Изключително много съм доволна от работата ви! Съжалявам, че не се възползвах по-рано от тази възможност! С риск да ме обвинят в плагиатство , ще перифразирам заглавието на предаването на Ути….За вас е валидно: БЪРЗО!!!!ЛЕСНО!!!!!ЧИСТО!!!!!!
  БЛАГОДАРЯ!!!!!

 51. Страхотни сте! Давайте все така! Килимите ми бяха изпрани безупречно за първи път след редица опити по други фирми и автомивки.

 52. Нов клиент съм и бях скептично настроен към предлаганата от Вас услуга. Но се оказах много приятно изненадан – килима беше отлично почистен и изпран / а имам голямо куче/, служителите Ви се държаха безупречно. Засега оставам верен Ваш клиент и ще Ви препоръчам на всички мои познати. Успех.

 53. Администратор

  Г-н Бъчваров, благодаря за ГРАДИВНАТА КРИТИКА. Ще бъде взето отношение по възникналия проблем и неравностите в нашите отношения ще бъдат изгладени. Извиняваме се за причинения дискомфорт. Благодарни сме на хората, които изразяват мнението си.

 54. Искам да изкажа огромното си разочарование от вашата фирма. Възползвах се от вашите услуги преди една година, и наистина бях очарован, но за съжаление при повторната и последна както вече сам решил, нещата не стояха по същият начин. Промоцията която ми беше обещана не се изпълни, докарахте ми непипната и мръсна постелка която беше включена в цената, и след връщането и чакане от седмица да ми се обадите и да кажете в деня в който вие сте казали,че няма да дойдете аз лично го приемам за подигравка и не смятам,че отговаря на реномето за което претендирате. Пожелавам ви успех със стратегията която имате за развитието на вашата фирма.
  Поздрави Мартин Бъчваров
  0989578912

 55. Уважаеми дами и господа,

  С настоящото писмо искам да изкажа благодарност за вашата безупречна и коректна работа. До сега автомивките, които праха килимите ни, не успяха да постигнат вашето качество, да не говори, че се налагаше да ги връщам за доизпиране.

  Пожелавам ви бъдеща успешна работа.
  Отново поздрави за качествената работа

  Силвия Чавдарска

 56. Разликата между прането на килими по автомивки и при вас е огромна. Радвам се, че Ви открих и наистина се старая да препоръчам Вашите услуги на приятели и познати.
  Успех, Маргарита

 57. IZRAZIAVAM ZADOVOLSTVOTO SI OT SATRUDNICHESTVOTO S VASHATA FIRMA! ZA POSLEDNITE 2 SEDMICI IMAH PORACHKA ZA POCHISTVANE NA 5 BROJA KILIMI.VSICHKO BE IZVARSHENO PRECIZNO I V SROK.SPECHELIHTE V MOE LICE REKLAMEN AGENT ZA VASHATA DEINOST!

 58. Искам да изразя задоволството си от качествено изпраните килими, които дадох
  неотдавна. Те направо светнаха!!
  Има голяма разлика между вашата услуга и тази, която предоставят по автомивките.
  Пожелавам ви успехи в бизнеса. А, от мен – винаги ще ви препоръчвам на приятели
  и познати.

  Поздрави,
  Милена

 59. Здравейте на всички! Аз също бих искала да се присъединя към доволните клиенти. Всичко наистина е чудесно – точно и навременно вземане на килимите, чудесно изпиране, точна и навременна доставка на готовите килими. Аз даже исках доставката да е на друг адрес и се оказа, че и това не е проблем. Много добра организация, чудесно подготвен персонал. Нямам никаква забележка към всички служители, с които имах контакт. Поздравления към човека, който се занимава с персонала! Жалко, че повече фирми не работят по този начин.

 60. Бих искала да благодаря за супер обслужването, за супер качеството на работа и за това, че ви има! 🙂 Радвам се от коментарите по-горе, че имате стари клиенти, които потвърждават, че с годините не си променяте качеството. Аз досега само два пъти съм ползвала вашите услуги, но очакванията ми са надминати мнооооооогократно! Благодаря ви, подкрепям ви да продължавате в този дух и бъдете сигурни, че ще ви препоръчвам(е) колкото се може, повече! Успех!

 61. Впечатлена сьм от коректността, отношението ви кьм клиентите и качеството на услугата, която предлагате:)Благодаря ви много за чудесно изпрания килим :)Сьс сигурност ме спечелихте за ваш постоянен клиент.

 62. Препоръчвам услугите на фирмата на всички.
  Изпраха ми три килима. Много качествено,а единият беше доста замърсен и го направиха като нов. Цените на фирмата също са много добри.
  Обслужването беше безупречно – взеха ги от дома ми в определения час и ги върнаха в уговорения ден и час.
  Имал съм отношения и с други фирми в този бранш, но определено тази е най-коректната и прецизната.

 63. Нов клиент съм.Нямам думи от отзивчивостта на служителите.Много точно,качествено и добро обслужване.С удоволствие ще ползвам услугите на фирмата.Успех!

 64. Администратор

  Госпожо Гръчкова, с цялото си уважение към Вашата личност и след проведения 30 минутен разговор по телефона, искаме още веднъж , но този път в писмена форма да се извиним и да уеднаквим тълкуването на думата ПРАВИЛА !
  Няма да даваме определение, тъй като във всеки Български дом е редно да има тълковен речник.
  Не е редно 16 дни след като сме Ви върнали поръчката ( да бъдем точни , а не един месец както Вие твърдите ), период през който ние не знаем какво се е случило с Вашия килим, Вие да предявявате каквито и да било претенции към фирмата. Нашите ПРАВИЛА са описани на документа, който издаваме при вземане на поръчка. Тях ние спазваме БЕЗУСЛОВНО.

 65. За първи и последен път използвам услугите на тази фирма .От към организация по вземането и обратната доставка всичко е чудесно ,но съм силно разочарована от изпълнението на поръчката .Килима ми е най-обикновен нищо особенно ,за съжаление вида в който си го получих е силно разочароващ.Боите са пуснали и целият килим е на зелени петна .Ето ти и проблема ,рекламации се приемали до три дни ,тъй като обаче бяхме в ремонт и сме в очакване на бебче единственото което направих когато си го получих е да разрежа найлона както ме посъветваха момчетат ,резултата от прането видях месец по-късно .Ееееееее ,нищо не може да се направи ,рекламацията не е приета ,защото сама съм си го повредила ,най-вероятно злоупотребявам и целта ми е килима да ми бъде изпран безплатно още веднъж .Е БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА УСЛУГАТА ,КОЯТО МИ НАПРАВИХТЕ !!!

 66. Килима е изпран безупречно! Блести! Имаше петна от машинно масло, неуспешен опит за пране на автомивка. Дори това сте премахнали, адмирации!
  Организацията по вземане и връщане и също чудесна! Ще ви препоръчам на приятели!

 67. За първи път ползувам услугите на тази фирма.Вече съм техен клиент.Изключително съм доволна от качеството на услугата и от организацията -от оператора ,организиращ услугата, от младежите по транспортирането ,изненадана съм от интереса на служител, който поиска мнението ми за препоръки за още по-добрата работа с клиентите.Качеството на почистване на моя килим и китеници е безупречно и горещо препоръчвам услугите на тази фирма .

 68. Много съм доволна от услугата , спечелихте ме като клиент .Ще доведа най- малко още трима нови клиенти.

 69. Искам да Ви благодаря за безупречното почистване на килима и точността. Препоръчвам на всички които желаят да си почистят килимите да ползват вашата фирма. Предвид всички измамници в нашата държава на вас може да Ви се вярва. Още веднъж благодаря! Ще Ви препоръчвам на всеки познат.

 70. Много Ви благодаря за точността, безупречното почистване, ароматизирането на килимите. Ваш клиент съм от години и винаги се страхувах да не се влоши ваашето качество, но за моя радост то си остава същото, дори по-добпо.
  Благодаря Ви още веднъж, че ви открих.

  • Много съм доволна от обслужването. Килимите са изпрани чудесно.Два от дадените за пране килими имаха трайни следи от предишно некачествено пране и неправилно сушене на автомивка и почти ги бях отписала, но вече и те са като нови. Бързи, точни във времето, коректни. Благодаря ви много!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *